Obchodní podmínky

Obchodní podmínky obchodní společnosti SGIBEN s.r.o. se sídlem a provoznovnou Jablonecká 718/3, 190 00 Praha-Prosek,
identifikační číslo: 284 16 414, zastoupena jednatelem Vladislavem Sgibnevym, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 139971 pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.alejinak.cz

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
 1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti SGIBEN s.r.o., se sídlem a provozovnou Jablonecká 718/3, 19000 Praha – Prosek,
identifikační číslo: 284 16 414, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 139971, s Prodejnou
  Prokopova 11, Praha-3, Žižkov (dále jen „prodávající“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „ kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese www.alejinak.cz a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „ webové rozhraní obchodu“).
 2. Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky prodávajícího umístěných na shora uvedených adresách (dále jen „webová stránka“) a další související právní vztahy. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti.
 3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
 4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
 5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
 1. Uživatelský účet
 1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.
 2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
 3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.
 4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
 5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 1 rok nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).
 6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

III. Uzavření kupní smlouvy

 1. Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží a služeb jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.
 2. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží včetně DPH. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.
 3. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
 1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
 2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
 3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).
 1. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „OBJEDNAT“ v posledním kroku objednávky. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).
 2. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
 3. Do okamžiku odeslání objednaného zboží prodávajícím může kupující objednávku zrušit, a to prostřednictvím žádosti odeslané elektronickou poštou. Kupující je oprávněn ověřit stav vyřizování objednávky prostřednictvím kontaktů na elektronickou poštu nebo telefon uvedených v těchto podmínkách.
 4.  Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.
 5. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek).
 6. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.
 1. Cena zboží a Platební podmínky
 1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
 1. v hotovosti v prodejně prodávajícího na adrese Leoše Janáčka 3401 Kladno;
 2. v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;
 3. bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. ____________/_____, vedený u společnosti _______________ banka, a.s., _________ _____/___, ________________ (dále jen „ účet prodávajícího“)
 4. bezhotovostně prostřednictvím platebních karet.
 1. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
 2. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tím není dotčeno ustanovení čl. IV. odst. 6. obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.
 3. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy.
 4. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
 5. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. III. odst. 5.), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.
 6. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
 7. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.
 1. Odstoupení od kupní smlouvy
 1. Kupující má v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být předáno k poštovní přepravě do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, a to na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího alejnak3401@seznam.cz.
 2. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. V. odst. 1. obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu zasláno nejpozději do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy. Pokud vrácené zboží bude poškozeno, opotřebováno, nebude v původním obalu či bude částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody za snížení hodnoty zboží. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. Stejně tak nárok na smluvní pokutu dle čl. V. odst. 2. obchodních podmínek je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. Náklady spojené s navrácením zboží nese kupující (viz. ustanovení § 1820 odst. 1 písm. g) občanského zákoníku).
 3. Ve lhůtě čtrnácti (14) dnů od vrácení zboží kupujícím dle čl. V. odst. 2. obchodních podmínek je prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno.
 4. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. V. odst. 1. obchodních podmínek vrátí prodávající kupní cenu kupujícímu nejpozději do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím nebo stejným způsobem jakým od něj kupní cenu přijal. Prodávající není však povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit kupní cenu v hotovosti již při vracení zboží kupujícím.
 5. V případě odstoupení od smlouvy nese kupující náklady spojené s navrácením zboží, a to rovněž v případě, že zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
 6. Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.
 1. Přeprava a dodání zboží
 1. Způsob doručení zboží určuje prodávající, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy. V případě, že kupující nesdělí požadavek na způsob dopravy, je kupující povinen vyzvednout si zboží na své náklady v provozovně prodávajícího; za tímto účelem kupující v objednávce uvede adresu provozovny, ve které si zboží vyzvedne. V případě, že kupující uvede požadavek na doručení zboží, je povinen uvést platnou doručovací adresu. Náklady na dopravu zboží včetně DPH jsou uvedeny na webové stránce.
 2. Při osobním odběru činí dodací lhůta tři (3) dny, při požadavku na doručení je prodávající povinen předat zboží přepravci. Dodací lhůty přepravců jsou uvedeny na jejich internetových stránkách.
 3. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li kupující zboží při dodání nebo nevyzvedne-li kupující zboží z pobočky České pošty do sedmi (7) dnů, je prodávající oprávněn požadovat poplatek za uskladnění ve výši 120 Kč (slovy: jedno sto dvacet korun českých) a dále je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.
 4. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
 5. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.
 6. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit dodací podmínky prodávajícího.
 7. Všechny ceny dopravy a platby jsou vyčísleny v objednávkovém formuláři vč. DPH.

VII. Odpovědnost za vady, Záruka

 1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 2099 a násl. občanského zákoníku).
 2. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a provedení smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a provedení pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, a je vhodná pro účel patrný ze smlouvy, jinak pro účel obvyklý.
 3. V případě, že věc při převzetí kupujícím nemá vlastnosti uvedené v předchozím odstavci (dále jen „vadná věc“ nebo „vada věci“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď dodáním nové věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci vadě věci věděl nebo vadu věci sám způsobil. Skrytá vada věci, která se projeví během dvou (2) let ode dne převzetí věci, se považuje za vadu věci existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.
 4. Nejde-li o věci, které se rychle kazí nebo o věci použité, odpovídá prodávající za vady, které se projeví po převzetí věci v záruční době (záruka).
 5. Práva z vadného plnění včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho prodejny SGIBEN s.r.o. Leoše Janáčka 3401 Kladno.
 6. Uplatní-li kupující právo z vadného plnění, potvrdí prodávající kupujícímu, kdy právo uplatnil, a to neprodleně po obdržení reklamace, nejpozději však ve lhůtě tří (3) dnů elektronickou poštou, na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce; stejně prodávající potvrdí provedení opravy a dobu jejího trvání.
 7. V případě oprávněné reklamace hradí dopravu zboží k reklamaci prodávající.
 8. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu zboží potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. O vyřízení reklamace prodávající vyrozumí kupujícího elektronickou poštou na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce.
 9. Záruka na veškeré zboží je 24 měsíců, pokud není uvedeno u zboží jinak.

VIII. Další práva a povinnosti smluvních stran

 1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
 2. Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.
 3. Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.
 4. Vztah prodávajícího a kupujícího neupravený kupní smlouvou nebo těmito obchodními podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
 5. Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.
 1. Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení
 1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
 2. Prodávající bez souhlasu kupujícího zpracovává následující osobní údaje
 1. nezbytné pro uzavření a plnění kupní smlouvy, jejíž smluvní stranou je kupující jako subjekt údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, doručovací adresa (liší-li se od adresy bydliště), adresa elektronické pošty, telefonní číslo, objednané zboží, číslo účtu, číslo objednávky, datum objednávky, cena zboží, informace o provedené platbě; v případě, že kupující s poskytnutím svých osobních údajů za tímto účelem nesouhlasí, nelze smlouvu uzavřít,
 2. za účelem šíření obchodních sdělení: jméno a příjmení, adresa elektronické pošty, a to až do vyjádření nesouhlasu ze strany kupujícího.

Kupující souhlasí s tím, aby prodávající za níže uvedeným účelem shromažďoval, zpracovával a uchovával tyto jeho osobní údaje: jméno a příjmení, adresa bydliště, doručovací adresa (liší-li se od adresy bydliště), datum narození, identifikační číslo a daňové identifikační číslo (má-li je kupující přidělené), adresa elektronické pošty, telefonní číslo, objednané zboží, a osobní údaj vypovídající o porušení smluvní povinnosti ze strany kupujícího, spočívajícího v tom, že kupující při nákupu zboží prostřednictvím on-line obchodu nebo jiného internetového obchodu (dále jen „on-line obchod“) bezdůvodně odmítl převzít objednané zboží (dále také jen „porušení smlouvy“ nebo „osobní údaj o porušení smlouvy“).

 1. Kupující souhlasí se shromažďováním, zpracováváním a uchováváním osobních údajů, a to pro účely tvorby databáze zákazníků, realizace marketingových akcí a dále za účelem vytvoření souboru informací v rámci registru klientských informací www.neprevzal.cz o osobách, jež se dopustily porušení smlouvy, vypovídajících o důvěryhodnosti potencionálního kupujícího, a to z důvodu ochrany oprávněných zájmů provozovatelů on-line obchodů.
 2. Registr klientských informací www.neprevzal.cz (dál jen „ registr“) provozuje společnost CALAMOSTECH s.r.o., IČ:03610250, se sídlem Lidická 700/19, Veveří, 602 00 Brno (dále jen „provozovatel registru“).
 3. Kupující souhlasí s tím, aby
 1. prodávající předal provozovateli registru jeho osobní údaje v případě, že je osobou, která porušila smlouvu, a to za účelem vedení registru,
 2. v případě, že jeho osobní údaje budou uvedeny v registru, byl provozovatel registru oprávněn sdělit třetí osobě, která bude provozovat on-line obchod, na její žádost, že kupující je veden v registru, to vše výhradně za účelem ochrany práv provozovatelů on-line obchodů o záležitostech o důvěryhodnosti osob objednávajících zboží.
 1. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
 2. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.
 3. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
 4. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné. Kupující bere na vědomí, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k prodávajícímu a provozovateli registru odvolat písemným oznámením doručeným na adresu prodávajícího a provozovatele registru.
 5. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající, zpracovatel nebo jiná osoba provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
 1. požádat prodávajícího, zpracovatele nebo jinou osobu o vysvětlení,
 2. požadovat, aby prodávající, zpracovatel nebo jiná osoba odstranila takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost kupujícího podle předchozí věty shledána oprávněnou, prodávající, zpracovatel nebo jiná osoba odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li prodávající, zpracovatel nebo jiná osoba žádosti, má kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění kupujícího obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.
 1. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
 1. Doručování
 1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu.
 2. Zpráva je doručena:
 1. v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty; integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem,
 2. v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem,
 3. v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít,
 4. v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb uplynutím lhůty deseti (10) dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.
 5. Mimosoudní řešení sporů
 1. Kupující má právo na mimosoudní řešení sporu z této kupní smlouvy. Příslušným subjektem je Česká obchodní inspekce, která zveřejňuje informace o mimosoudním řešení sporu na internetových stránkách www.coi.cz.

XII. Závěrečná ustanovení

 1. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 2. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.
 3. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
 4. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a je kupujícímu na požádání přístupná.
 5. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování SGIBEN s.r.o., se sídlem a provozovnou Jablonecká 718/3, 19000 Praha – Prosek,
s Prodejnou Leoše Janáčka 3401 Kladn, adresa elektronické pošty  alejnak3401@seznam.cz, telefon +420 791 929 888.

Způsoby platby

Při doručení zboží na adresu, posíláme fakturu/daňový doklad automaticky na e-mail ihned po potvrzení dodání zboží od dopravní společnosti.

1.     Platba při převzetí zboží / dobírka
Platba při převzetí je nejjednodušší a nejrychlejší způsob, jak za zboží zaplatit. Podle způsobu doručení si můžete vybrat mezi platbou v hotovosti nebo platbou platební kartou.

 • Hotově

Při osobním vyzvednutí zboží na prodejně.

 • Hotově – dobírkou

Při přebírání zboží od doručovatele – zboží hradíte v hotovosti řidiči dopravní společnosti nebo poštovnímu doručovateli. Vždy si prosím připravte potřebný obnos, urychlíte tím předání zásilky.

 • Platební kartou Visa/MasterCard

Pouze při osobním vyzvednutí zboží na prodejně nebo u řidiče PPL a DPD.

2.     Platební kartou (3-D Secure)

Pohodlným a bezpečným způsobem bezhotovostní platby je použití internetových platebních karet MasterCard a VISA.
Pro ověření držitele karty u jeho vydavatelské banky přímo během transakce, využíváme bezpečnostní protokol 3-D Secure podporovaný karetními asociacemi.

Toto řešení snižuje riziko reklamací platební transakce ze strany uživatele.

Veškeré údaje o platbách jsou předávány zabezpečenou cestou a Internet obchod «Ale jinak», a.s. jako obchodník k nim nemám přístup, ani je nikde neukládá.

Způsoby a ceny doručení

Přehled

Tabulka s cenami slouží pro vaši rychlou orientaci.

Pro konkrétní objednávku nemusí být dostupné všechny způsoby doručení, např. pokud se jedná o zboží větších rozměrů.

Expresní doprava

Při zvolení expresní dopravy odešleme vaše zboží během 1 pracovního dne od objednávky.

Doprava zdarma

Nechte si svoji objednávku doručit zcela zdarma při objednávce nad 1 000 Kč nebo během akcí zahrnujících Dopravu zdarma. V tomto případě odešleme vaše zboží do 4 pracovních dnů od objednávky.

Manipulační poplatky

Cena vč. DPH

Osobní odběr na prodejně
Objednávky nad 1 000 Kč, VIP zákazníci

zdarma

Ostatní osobní odběr

30 Kč

 
Druh dopravy

Cena vč. DPH

Doplňkové služby vč. DPH

Česká pošta
• objednávka nad 1 000 Kč
(při platbě v hotovosti dobírka +40 Kč)

zdarma

• expresní doprava, objednávka do 1 000 Kč

100 Kč
(+40 Kč dobírka)

• další poštovné

70 Kč

Osobní vyzvednutí

Velkou výhodou je časová nezávislost na doručovateli.

Pozor – před vyzvednutím zboží počkejte na e-mail a SMS s potvrzením. Pošleme vám je, jakmile je zboží na prodejně připraveno, proces totiž nějakou chvíli trvá.

Na prodejně pro vás bude připraveno ještě následujících 5 pracovních dnů. Pokud zboží v této lhůtě neodeberete, je uvolněno do volného prodeje.

Česká pošta – Balík Na poštu, Balík Do ruky

Balík Do ruky – nová balíková služba

Obchodní balík, jak ho znáte

 • Česká pošta garantuje doručení přímo do ruky na vámi zvolenou adresu již následující pracovní denpo podání zásilky. Přes SMS i e-mail vás bude v den podání informovat o doručování balíku.
 • Pokud vás doručovatel nezastihne, nechá lísteček v poštovní schránce a zásilka zůstane uložena na vaší dodací poště (kontakt najdete na lístečku). Tam na vás balík počká 7 kalendářních dnů, než bude odeslán zpět k nám. Můžete ale poštu požádat o opakované doručení zásilky v určitý den nebo prodloužení úložní doby.
 • Bližší informace na webu České pošty v sekci balikovarevoluce.cz.
 • Tip:Na ceskaposta.cz/zmenadispozice si můžete v den odeslání změnit termín a místo doručení zásilky dle svých potřeb.

Balík Na poštu

Novinka v doručování

 • Vyberte si kteroukoli z 2600 poštpo celé ČR. Balík Na poštu tam pro Vás bude připraven k vyzvednutí již následující pracovní den. Služba je praktická v situacích, kdy nejste k zastižení na jednom místě nebo v pracovní době nemůžete balík převzít. Česká pošta vás přes SMS a e-mail bude informovat o doručování již v den podání balíku.
 • V košíku si jednoduše vyberete, na kterou poštu chcete objednávku doručit. Tam na vás balík počká 7 kalendářních dnů, než bude odeslán zpět k nám. Můžete ale poštu požádat o prodloužení úložní doby.
 • Bližší informace na webu České pošty v sekci balikovarevoluce.cz.
 • Tip:Na ceskaposta.cz/zmenadispozice si můžete v den odeslání změnit poštu, kde si chcete zásilku vyzvednout.

On-line sledování balíku České pošty

Do ruky nebo Na poštu – Velká balíková revoluce České pošty

Česká pošta nabízí také aplikace pro chytré telefony, díky které můžete sledovat zásilku nebo vyhledat nejbližší poštu. Aplikace pro iPhone a Android.

Problémy s doručením

Pokud vám zásilka nebyla doručena nebo se vyskytl problém při jejím doručování, obraťte se prosím na náš zákaznický servis na lince  +420 791 929 888,  alejnak3401@seznam.cz

.Nejčastější příčiny nedoručení zásilky

 • Dopravce zboží nenaložil z důvodu jeho viditelného poškození

Abychom zákazníkům doručovali pouze bezvadné zboží, prochází před naložením důkladnou kontrolou. Při odhalení poškození není pak toto zboží naloženo, ale vymění se za jiný, nepoškozený kus, případně se objedná nový u dodavatele. O postupu vás vždy informujeme.

 • Přepravce či poštovní doručovatel nevložil do vaší schránky oznámení o nedoručení / uložení zásilky

Průběh doručování můžete sledovat on-line na výše uvedených odkazech u každého typu doručení. Číslo zásilky / balíku vám bylo zasláno na e-mail, který jste uvedli v objednávce.

 • Zásilka se ztratila u přepravce

Stává se to velmi zřídka. Pokud k této situaci dojde, můžete si objednat nový kus zboží a s dopravcem zahájíme reklamační řízení nezávisle na vaší situaci z první objednávky.

Byla-li původní objednávka placena:

 • Převodem předem
  Prosíme o zaslání čísla vašeho účtu, abychom vám mohli částku vrátit.
 • Slevovými poukázkami nebo dárkovými certifikáty
  Prosíme o jejich kódy, abychom je pro vás mohli znovu aktivovat.
 • Na splátky
  Prosíme o vaše rodné číslo a číslo účtu, abychom mohli smlouvu upravit pro novou objednávku.

Se vzniklými problémy vám rádi poradíme na zákaznické lince +420 791 929 888.